Cliëntenraad

Een moderne zorgaanbieder als Noorderzorg heeft een groot belang bij een goede inbreng vanuit clientenperspectief omdat het een belangrijke bijdrage levert aan een goede zorg- en dienstverlening voor de cliënten van Noorderzorg. Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) moet er op iedere locatie een cliëntenraad zijn, (een zogenaamde locatie cliëntenraad) en voor de totale organisatie van Noorderzorg is er een Centrale Cliëntenraad.  

Wat doen cliëntenraden?

In algemene zin kan worden gezegd dat cliëntenraden zich actief bewegen richting cliënten en contacten onderhouden met diverse geledingen binnen de locaties van Noorderzorg. Ze zorgen ervoor, als toegankelijk en invloedrijk adviesorgaan, dat het locatiemanagement het optimale belang van de cliënt in het oog houdt en dat de zorg op een kwalitatief hoog niveau wordt gerealiseerd. Dit doen de cliëntenraden door signalen vanuit de achterban op te vangen en te vertalen richting de organisatie.

Op alle locaties wordt een cliëntenraad ingesteld van minimaal 4 leden. Voor thuiswonende clienten wordt ook een clientenraad ingesteld. Hierin zijn zowel cliënten van Noorderzorg Diensten Thuis BV als cliënten van V&V en HHV/WMO in vertegenwoordigd. Er is een grote overlap in deze doelgroepen en voor al deze cliënten is de integrale ondersteuning rond ‘behoud zelfstandigheid’ de kern.

De cliëntenraden werken aan de hand van een reglement. Hierin is vastgelegd welke bevoegdheden de locatie cliëntenraad heeft en welke bevoegdheden de Centrale Cliëntenraad heeft. Iedere cliëntenraad vaardigt een (vast) lid af naar de Centrale Cliëntenraad. De locatie cliëntenraad voert overleg met de locatiemanager over die zaken die de locatie betreffen en die in het reglement zijn uitgewerkt.

Bewoners en cliënten kunnen aan hun eigen cliëntenraad vragen stellen en ideeën kunnen worden besproken. De leden van de locatie cliëntenraad gaan in gesprek met de bewoners en cliënten, luisteren naar de verhalen en de opmerkingen zodat zij weten wat er leeft en invulling kunnen geven aan hun taak.

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 personen waaronder een onafhankelijk voorzitter. De leden hebben elk een rol als ‘aanspreekpunt’ op locatie en zijn idealiter voorzitter van de cliëntenraad op de locatie.

De Centrale Cliëntenraad houdt zich bezig met het beleid en cliëntgebonden onderwerpen en thema’s die voor alle cliënten van Noorderzorg gelden. De Centrale Cliëntenraad spreekt met en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Noorderzorg en is daarbij een belangrijke en onmisbare gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.

De cliëntenraden houden zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Uiteraard zal een cliënt die met een probleem aanklopt een luisterend oor vinden. Maar vervolgens zal de bemoeienis beperkt blijven tot doorverwijzen naar de juiste functionaris binnen de locatie of binnen Noorderzorg.

 

De clientenraad heeft de volgende visie op een goed functionerende cliëntenraad vastgesteld.

 • Een cliëntenraad functioneert als collectief en doet als collectief uitspraken.
 • Er is één cliëntenraad bevoegd in de zin van de wet en dat is de Centrale Cliëntenraad omdat deze het formele overleg voert met de Raad van Bestuur. De Centrale Cliëntenraad heeft nauw contact met de locatie cliëntenraden.
 • De cliëntenraden willen effectief en slagvaardig functioneren, zodat wordt bijgedragen aan een goed bestuur van Noorderzorg en tegelijkertijd dat de belangen van de cliënten worden gediend.

Cliëntenraad (LCR en CCR) als vertolker van het cliëntperspectief

Hierin worden vijf verschillende werkzaamheden onderscheiden:

 • De lokale cliëntenraad signaleert en probeert die signalen te objectiveren. Allereerst op lokaal niveau, maar ook door een ‘rondje langs de locaties’ in de centrale cliëntenraad.
 • De Cliëntenraad kan op basis van signalen nader onderzoek doen, bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst maar ook interviews of een spreekuur. Daarnaast kan de CR ook bepaalde onderwerpen in het Kwaliteitsteam Overleg agenderen.
 • De Cliëntenraad agendeert jaarlijks 1 of meer thema’s in een ‘jaarplanning’. Denk daarbij aan ‘voeding’ of ‘aardbevingen’.
 • De Cliëntenraad is betrokken bij de activiteiten die Noorderzorg op het gebied van cliëntenparticipatie uitvoert. Bijvoorbeeld: familieavond.
 • De Cliëntenraad geeft input vanuit het cliëntperspectief bij projecten van Noorderzorg. Bijvoorbeeld: werkgroep ethische vraagstukken.
 • De Cliëntenraad heeft ook een rol in de buitenwereld. Bijvoorbeeld als deelnemer aan het lerend netwerk met andere zorgaanbieders.

 

 

Wie kunnen lid worden van de lokale cliëntenraden?

In principe kan iedereen lid worden van de cliëntenraad die:

 • Bewoner of cliënt is;
 • Vertegenwoordigers (familielid en/of mantelzorger) van cliënten.

Bent u betrokken bij de ouderenzorg die Noorderzorg biedt en heeft u tijd, dan horen wij graag van u! Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u hier

U kunt ook contact opnemen met de voorzitters van de drie lokale Cliëntenraden:

De Mieden (Uithuizermeeden)

Voorzitter: de heer Dick Froma, tel. 0596-51 63 19

Van Julsingha (Delfzijl)

Voorzitter: mevrouw Tiny Buiter,  tel. 06- 83 23 61 21

Hunsingoheerd (Uithuizen)

Voorzitter: vacant

Wilt u lid van één van de cliëntenraden van Noorderzorg worden, stuur dan uw reactie met onderbouwing naar: ambtelijksecretaris@noorderzorg.nl

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
T: 085 - 047 5300
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 085 - 047 5300

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Noorderzorg Dagbesteding
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300