ANBI

1) Stichting vrienden van Hunsingoheerd en De Mieden

RSIN/fiscaal nummer : 8051.55.764
Contactgegevens organisatie : Noorderzorg
Industrieweg 14B
9981HJ UITHUIZEN
085 0475300
info@noorderzorg.nl

Doelstelling van de instelling
Het bevorderen van het welzijn van alle bewoners van de wooncentra Hunsingoheerd en De Mieden in de gemeente Het Hogeland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het werven van gelden en het beschikbaar stellen van deze gelden aan de bewoners van locaties Hunsingoheerd en De Mieden. Een en ander geschiedt in overleg met de cliëntenraden van bovengenoemde locaties. De inkomsten verkrijgt de instelling uit giften, legaten, subsidies en donaties. De verkregen inkomsten worden besteed door het beschikbaar stellen van verkregen giften, legaten, subsidies en donaties naar aanleiding van behoefte uit de bewonersgroep van locaties Hunsingoheerd en De Mieden. Dit staat los van het budget van Noorderzorg en is bedoeld als een bijdrage in het welzijn van de bewoners.

Bestuurssamenstelling
Veenstra, Evert Kornelis, penningmeester, datum in functie: 01-01-2022
Froma, Derk, secretaris, datum in functie: 01-01-2022
Baar, Hendrik, voorzitter, datum in functie: 01-01-2022

Beloningsbeleid: er wordt geen beloning verstrekt aan het statutaire bestuur

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2020 werd een inductieoven aangeschaft voor het ‘proathoes’ van De Mieden zodat de bewoners onder begeleiding kunnen koken en bakken.
In 2021 werd een nieuwe televisie aangeschaft voor de recreatiezaal waarin dagelijks veel bewoners vertoeven.
In 2022 werd een dementievriendelijk servies aangekocht.
Deze informatie is ook te vinden in de balans/jaarrekening van 2021

Balans en staat van baten en lasten met toelichting: zie bijlage.

Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen: zie bijlage.

Wilt u een gift, donatie of legaat doen?
Stichting Vrienden van Hunsingoheerd en De Mieden heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de instelling bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De overheid faciliteert en stimuleert op deze wijze voordeling schenken aan instellingen met een ANBI-status. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting of de informatie vinden op de website van de belastingdienst.

Bijlagen

2) Stichting welzijn bewoners Noorderzorg

RSIN/fiscaal nummer : 806052399
Contactgegevens organisatie : Noorderzorg
Kon. Wilhelminapark 23
9934 EH DELFZIJL
085 0475300
Stwelzijnbewonersnoorderzorg@gmail.com

Doelstelling van de instelling
De stichting welzijn bewoners Noorderzorg heeft een fonds dat is bedoeld voor activiteiten en/of voorzieningen die bijdragen aan het algemeen welzijn van een bewoner of een groep bewoners van Noorderzorg of cliënten van Noorderzorg. Het fonds is ontstaan uit schenkingen van cliënten en/of bewoners van Noorderzorg en door de verkoop van de voormalige Noorderzorgbus.

Ideeën die bijdragen aan welzijn bewoners/voorwaarden
Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan het welzijn van een bewoner, groep bewoners of cliënten van Noorderzorg? Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage uit het fonds:

  • Een bewoner (of hun vertegenwoordiger), cliënten en medewerker van Noorderzorg kan een beroep doen op het fonds als de activiteit of voorziening is gericht op het algemeen welzijn en de leefbaarheid van Noorderzorglocaties of aanleun.
  • Financiering van een activiteit is éénmalig.
  • Als de activiteit blijvend of terugkerend is houden bewoners en/of cliënten die zelfstandig in stand.
  • Activiteiten in het kader van het algemeen welzijn en de leefbaarheid kunnen betrekking hebben op: ontspanning, versterking van de gemeenschap of gezondheid.
  • Een toekenning voor een aanvraag uit het fonds bedraagt max. € 5.000.

Klik hier (werkwijze fondsaanvraag) voor het complete overzicht van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds. Alles gecheckt en denkt u dat u in aanmerking komt voor een bijdrage? Klik dan hier voor het aanvraagformulier. Mail het formulier naar stwelzijnbewonersnoorderzorg@gmail.com. De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van de stichting.

Beloningsbeleid: er wordt geen beloning verstrekt aan het statutaire bestuur.

Bijlagen

Wilt u een gift, donatie of legaat doen?
Stichting Welzijn bewoners Noorderzorg werkt aan het verkrijgen van een ANBI-status. Dit betekent dat de instelling dan bij de Belastingdienst wordt geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De overheid faciliteert en stimuleert voordelig schenken aan instellingen met een ANBI-status. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting of de informatie vinden op de website van de belastingdienst. Wilt u ook iets nalaten aan de stichting en wilt u daar meer over weten kijk dan op deze link: Nalaten aan goede doelen en andere erfgenamen | Notaris.nl

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
T: 085 - 047 5300
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 085 - 047 5300

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Noorderzorg Dagbesteding
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300