Algemene voorwaarden

Hoewel Noorderzorg de informatie, beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit Noorderzorg alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via de site of op papier wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen, foto’s en afbeeldingen van Noorderzorg op deze Internet Site rust auteursrecht alsmede foto- en beeldrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke (eventueel elektronische post) toestemming van de rechthebbenden.

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Noorderzorg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Noorderzorg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten langs elektronische weg. Noorderzorg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Noorderzorg via deze website. Noorderzorg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Algemeen

Deze Disclaimer heeft betrekking op de toegang tot de internetsite  www.noorderzorg.nl. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite:

De op of via deze internetsite aangeboden informatie is geen aanbod of financiële dienst en mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de cliënt c.q. gebruiker van deze internetsite.

Hoewel Noorderzorg tracht informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Noorderzorg geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Deze internetsite wordt vanuit Nederland beheerd en onderhouden door Noorderzorg onder de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Noorderzorg is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor niet naleving van geldende lokale wetgeving inzake enige vorm van elektronische informatie-uitwisseling.

Noorderzorg garandeert niet dat de internetsite connectie foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
T: 085 - 047 5300
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 085 - 047 5300

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Noorderzorg Dagbesteding
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300